środa, 16 stycznia 2013

Trochę o regulacjach prawnych. Listy ciąg dalszy.Lista duchownych, którzy odeszli z FSSPX wywołała duży odzew.

Kilku czytelników wysłało nam maile zawierające nazwiska duchownych, którzy należeli do FSSPX lub współpracowali z nim, prosząc o publikację. Dziś publikujemy część z nich. Źródło informacji wydaje się być wiarygodne: newsletter niemieckiego dystryktu FSSPX -
Mitteilungsblatt 

"Chrześcijańska miłość i troska o ich zbawienie, zobowiązujemy nas do modlitwy za nich.
Żyjemy w wielkim zamieszaniu. Dlatego wszyscy
szczególnie potrzebujemy kierownictwa oraz światła Ducha Świętego."

1. ks. Stefan P. Maessen, wydalony z Bractwa w dniu 6 Luty 2003
2. ks. Dr Gerald Göschenen, obecny przełożony Instytutu św. Filipa Neri
3. ks. Pius
4. ks. Stefan Mayer, gorliwy w apostolstwie
5. ks. Albert Lean, 8 kwietnia 2004
6. ks. Michael Wildfeuer, eksklaustrowany [exklaustriert] na okres jednego roku.


FSSPX: podstawy prawne

Tu się na zatrzymamy. Padło słowa eksklaustracja. Jest  to zezwolenie na przebywanie zakonnika bądź zakonnicy, poza domem zakonnym lub klasztorem.

Zobaczmy co o eksklaustracji mówi KPK 1983, promulgowany przez osobę, którą FSSPX uznaje za papieża.

Kan. 686 - § 1. Najwyższy przełożony, za zgodą swojej rady może z ważnej przyczyny udzielić zakonnikowi, profesowi ślubów wieczystych, indultu eksklaustracyjnego, jednak na okres nie przekraczający trzech lat; jeśli chodzi o duchownego potrzebna jest wcześniejszą zgoda ordynariusza miejsca, na którym zakonnik ma zamieszkać. Przedłużenie takiego indultu lub udzielenie go na okres przekraczający trzechlecie leży w kompetencji Stolicy Apostolskiej, a gdy idzie o instytuty na prawie diecezjalnym, jest zarezerwowane biskupowi diecezjalnemu.

Jak widać eksklaustracja dotyczy zakonu. Zakonu. Czy FSSPX jest zakonem? Zapytajmy samo Bractwo. Na
http://www.sspx.org czytamy:

Czym jest Bractwo św.Piusa X?
Bractwo św.Piusa X jest międzynarodowym stowarzyszeniem księży żyjących wspólnie bez ślubów
.

Kan. 607 - § 2. Instytut zakonny jest wspólnotą, której członkowie, zgodnie z własnym prawem, składają śluby wieczyste lub czasowe, ale odnawiane po upływie czasu oraz podejmują braterskie współżycie we wspólnocie.

Tak więc FSSPX nie jest zakonem. Czymże jest więc?
Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X jest instytutem życia apostolskiego (za: www.piusx.org.pl)

Kan. 731 - § 1. ...stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie - bez ślubów zakonnych - realizują własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadząc życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji.

Kan. 733 - § 1. Erekcji domu i ukonstytuowania lokalnej wspólnoty dokonuje kompetentna władza stowarzyszenia, po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego, z którym należy się konsultować także w wypadku likwidacji domu.

Przepisy dotyczące opuszczenia instytutu:

Kan. 742 - Wyjście i wydalenie członka, nie włączonego jeszcze definitywnie, jest regulowane przepisami konstytucji każdego stowarzyszenia.

Kan. 746 - Przy wydalaniu członka definitywnie włączonego należy zachować przepisy kan. 694-704, z odpowiednimi modyfikacjami
.

Kan. 697 - Jeśli w wypadkach, o których w kan. 696, przełożony wyższy, po wysłuchaniu swojej rady, uzna, że należy wszcząć proces o wydalenie:


1° powinien zebrać lub uzupełnić dowody;


2° powinien upomnieć członka na piśmie lub wobec dwóch świadków, z wyraźnym zagrożeniem wydalenia, które nastąpi, jeśli się nie poprawi, precyzując wyraźnie przyczynę wydalenia i dając mu pełną możność obrony; w razie nieskuteczności tego upomnienia, powinien po upływie przynajmniej piętnastu dni skierować drugie upomnienie;


3° jeśli i to upomnienie okazało się bezskuteczne a przełożony wyższy wraz ze swoją radą uznał, że niepoprawność jest wystarczająco pewna, a obrona jest niewystarczająca, po bezskutecznym upływie piętnastu dni od ostatniego upomnienia, należy przesłać do najwyższego przełożonego wszystkie akta, podpisane przez wyższego przełożonego i notariusza, wraz z odpowiedziami członka, przez niego podpisanymi.


Kan. 698 - We wszystkich wypadkach, o których w kan. 695-696, członek ma zawsze prawo komunikowania się z najwyższym przełożonym i
bezpośredniego przedstawiania mu własnej obrony.

Kan. 699 -,,§ 1. Najwyższy przełożony ze swoją radą, która do ważności powinna się składać z czterech przynajmniej członków, ma kolegialnie przystąpić do dokładnego rozważania dowodów, argumentów i obrony oraz jeśli zostanie to zadecydowane w tajnym głosowaniu, winien wydać dekret wydalający, który do ważności musi zawierać przynajmniej sumaryczne umotywowanie prawne i faktyczne.


Kan. 700 -
Dekret wydalający nie posiada mocy, jeśli nie został potwierdzony przez Stolicę Świętą, której należy przesłać dekret i wszystkie akta; jeśli chodzi o instytut na prawie diecezjalnym, potwierdzenie należy do biskupa diecezji, na terenie której znajduje się dom, do którego przynależy zakonnik. Do ważności, dekret powinien zaznaczyć prawo, przysługujące wydalonemu, niesienia w ciągu dziesięciu dni od otrzymania powiadomienia rekursu do kompetentnej władzy. Rekurs posiada skutek zawieszający.

19 VIII 2012, Ks. Karol Stehlin : "...stwierdzam wykluczenie XXX YYY jako brata zakonnika z Bractwa kapłańskiego św. Piusa X"

Mamy pytanie - czy uzasadnione było stwierdzenie, że XXX YYY jest (/ był) bratem zakonnikiem?


Trzeci Zakon FSSPX

Jedną z form przynależności do Bractwa jest Trzeci Zakon.

Wszyscy katolicy czy to duchowni, czy świeccy mogą zostać członkami Trzeciego Zakonu, którego duch odpowiada duchowi całego Bractwa (za: www.piusx.org.pl)

Co na to KPK1983?

Kan. 303 - Stowarzyszenia, których członkowie żyjąc w świecie uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę. 
 
Czemu więc istnieje trzeci zakon Bractwa św. Piusa X, skoro FSSPX nie jest instytutem zakonnym? Na jakiej podstawie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz